សម្រើបខ្លួន

KhmerEdit

AdjectiveEdit

សម្រើបខ្លួន (sɑmraǝp kluən) (abstract noun ភាពសម្រើបខ្លួន)

  1. eager (to do something)

See alsoEdit