សំយោគសញ្ញា

KhmerEdit

EtymologyEdit

សំយោគ (sangyook) +‎ សញ្ញា (saññaa)

PronunciationEdit

Orthographic សំយោគសញ្ញា
sṃyogsñ̥ñā
Phonemic ស័ង-យោក ស័ញ-ញ៉ា
s˘ṅ-yok s˘ñ-ñ″ā
WT romanisation sangyook saññaa
(standard) IPA(key) /saŋ.joːk saɲ.ɲaː/

NounEdit

សំយោគសញ្ញា (sangyook saññaa)

  1. sanhyoŭk sannha, a diacritic () used in some Sanskrit and Pali loanwords (although alternative spellings usually exist); it is written above a consonant to represent the vowels /a/, /oa/, /ea/. Before a final /r/, it is pronounced /ɔə/. Before a final /y/, it is pronounced as ៃ, that is /ay/, /ey~ɨy/.