សំរាប់

Khmer edit

Pronunciation edit

Orthographic សំរាប់
sṃrāp´
Phonemic សំ-រ៉ាប់
sṃ-r″āp´
WT romanisation sɑmrap
(standard) IPA(key) /sɑm.ˈrap/

Verb edit

សំរាប់ (sɑmrap) (abstract noun ការសំរាប់)

  1. Alternative form of សម្រាប់ (sɑmrap)