អនន្ដភាព

KhmerEdit

NounEdit

អនន្ដភាព ‎(anandapheeup)

  1. eternity