អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច

Khmer edit

Etymology edit

From French acide carboxylique.

Pronunciation edit

Orthographic and Phonemic អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច
ʼās′ītkāpuks′īlic
WT romanisation ʼaasiit kaaboksiilɨc
(standard) IPA(key) /ʔaː.siːt kaː.ɓok.siː.lɨc/

Noun edit

អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច (ʼaasiit kaaboksiilɨc)

  1. (organic chemistry) carboxylic acid