អ៊ីនធឺណិត

KhmerEdit

NounEdit

អ៊ីនធឺណិត ‎(intʰɨɨnet)

  1. Internet