Module:th-anagram/processed data

This module is processed using Module:th-anagram/raw data by calling {{#invoke:th-anagram|process}} on sandbox. It only results in existing pages.

Note:

  • The symbol เ+เ is not equal to แ.
  • The symbol ๅ (part of ฤๅ & ฦๅ) is not equal to า.

-- created by {{#invoke:th-anagram|process}}
return {
	["กกดนรหาำ"] = {
		[1] = "การกำหนด",
		[2] = "กำหนดการ",
	},
	["กกนบปมมยลลหหัาาาีเเ่"] = {
		[1] = "เล่นกับหมา หมาเลียปาก",
		[2] = "เล่นกับหมาหมาเลียปาก",
	},
	["กกรรษัาา"] = {
		[1] = "การรักษา",
		[2] = "รักษาการ",
	},
	["กกา"] = {
		[1] = "ก กา",
		[2] = "กาก",
	},
	["กขขงงมมมมยยลลอออาาาาาาีีูเเเเเเ่้"] = {
		[1] = "เอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม",
		[2] = "เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม",
	},
	["กขจท"] = {
		[1] = "จขกท",
		[2] = "จขกท.",
	},
	["กขดผพรวะัาาเ้"] = {
		[1] = "ข้าวผัดกระเพา",
		[2] = "ข้าวผัดกะเพรา",
	},
	["กคคนฤฤๅ้"] = {
		[1] = "คฤกค้ฤๅน",
		[2] = "ค้ฤๅนคฤก",
	},
	["กคงชบบรััาใ้"] = {
		[1] = "การใช้บังคับ",
		[2] = "การบังคับใช้",
	},
	["กง"] = {
		[1] = "กง",
		[2] = "งก",
	},
	["กงมมมยยหอออัไ่"] = {
		[1] = "ยอมงอ ไม่ยอมหัก",
		[2] = "ยอมหักไม่ยอมงอ",
	},
	["กงยรรอีเ้"] = {
		[1] = "ร้องเรียก",
		[2] = "เรียกร้อง",
	},
	["กงยราา่"] = {
		[1] = "การย่าง",
		[2] = "ร่างกาย",
	},
	["กงลอ้"] = {
		[1] = "กงล้อ",
		[2] = "กล้อง",
	},
	["กงอ"] = {
		[1] = "กอง",
		[2] = "งอก",
	},
	["กจดรัา"] = {
		[1] = "การจัด",
		[2] = "จัดการ",
	},
	["กจดัำ"] = {
		[1] = "กำจัด",
		[2] = "จำกัด",
	},
	["กจิ"] = {
		[1] = "กิจ",
		[2] = "จิก",
	},
	["กชญบรัาา"] = {
		[1] = "การบัญชา",
		[2] = "บัญชาการ",
	},
	["กชตนพวสัิื์"] = {
		[1] = "พืชกินสัตว์",
		[2] = "สัตว์กินพืช",
	},
	["กฏตบปรัาิิ"] = {
		[1] = "การปฏิบัติ",
		[2] = "ปฏิบัติการ",
	},
	["กฒนพรัาา"] = {
		[1] = "การพัฒนา",
		[2] = "พัฒนาการ",
	},
	["กณปมรระาา"] = {
		[1] = "การประณาม",
		[2] = "การประมาณ",
	},
	["กด"] = {
		[1] = "กด",
		[2] = "ดก",
	},
	["กดนนราำิเ"] = {
		[1] = "การดำเนิน",
		[2] = "ดำเนินการ",
	},
	["กดนรัา"] = {
		[1] = "กันดาร",
		[2] = "การนัด",
	},
	["กดอ"] = {
		[1] = "กอด",
		[2] = "ดอก",
	},
	["กดั"] = {
		[1] = "กัด",
		[2] = "ดัก",
	},
	["กดา"] = {
		[1] = "กาด",
		[2] = "ดาก",
	},
	["กดุ"] = {
		[1] = "กุด",
		[2] = "ดุก",
	},
	["กดู"] = {
		[1] = "กูด",
		[2] = "ดูก",
	},
	["กตสเ็"] = {
		[1] = "สเก็ต",
		[2] = "สเต็ก",
	},
	["กถา"] = {
		[1] = "กถา",
		[2] = "ถาก",
	},
	["กทม"] = {
		[1] = "ก.ท.ม.",
		[2] = "กทม.",
	},
	["กทรา"] = {
		[1] = "ทราก",
		[2] = "ทารก",
	},
	["กน"] = {
		[1] = "กน",
		[2] = "นก",
	},
	["กนนบรลหอัา"] = {
		[1] = "การนอนหลับ",
		[2] = "การหลับนอน",
	},
	["กนปพรลาำิ้"] = {
		[1] = "น้ำปลาพริก",
		[2] = "พริกน้ำปลา",
	},
	["กนร"] = {
		[1] = "กรน",
		[2] = "นรก",
	},
	["กนรววหหัาไ่"] = {
		[1] = "การหวั่นไหว",
		[2] = "การไหวหวั่น",
	},
	["กนรษสสอัา์"] = {
		[1] = "อักษรสาสน์",
		[2] = "อักษรสาส์น",
	},
	["กนวหหู"] = {
		[1] = "หนวกหู",
		[2] = "หูหนวก",
	},
	["กนั"] = {
		[1] = "กัน",
		[2] = "นัก",
	},
	["กนุ"] = {
		[1] = "กุน",
		[2] = "นุก",
	},
	["กบ"] = {
		[1] = "กบ",
		[2] = "บก",
	},
	["กบสหิ"] = {
		[1] = "สิบหก",
		[2] = "หกสิบ",
	},
	["กบสาิเ้"] = {
		[1] = "เก้าสิบ",
		[2] = "สิบเก้า",
	},
	["กบอ"] = {
		[1] = "กอบ",
		[2] = "บอก",
	},
	["กบา"] = {
		[1] = "กาบ",
		[2] = "บาก",
	},
	["กพ"] = {
		[1] = "ก.พ.",
		[2] = "พก",
	},
	["กพยา์"] = {
		[1] = "กาพย์",
		[2] = "พากย์",
	},
	["กพระาเ"] = {
		[1] = "กระเพา",
		[2] = "กะเพรา",
	},
	["กมร"] = {
		[1] = "กรม",
		[2] = "มกร",
	},
	["กมรา"] = {
		[1] = "กราม",
		[2] = "มกรา",
	},
	["กมา"] = {
		[1] = "กาม",
		[2] = "มาก",
	},
	["กมุ"] = {
		[1] = "กุม",
		[2] = "มุก",
	},
	["กย"] = {
		[1] = "ก.ย.",
		[2] = "ยก",
	},
	["กยา"] = {
		[1] = "กาย",
		[2] = "ยาก",
	},
	["กยโ"] = {
		[1] = "โกย",
		[2] = "โยก",
	},
	["กร"] = {
		[1] = "กร",
		[2] = "รก",
	},
	["กรหาใ้"] = {
		[1] = "การให้",
		[2] = "ให้การ",
	},
	["กรอ"] = {
		[1] = "กรอ",
		[2] = "รอก",
	},
	["กรา"] = {
		[1] = "การ",
		[2] = "ราก",
	},
	["กลสา"] = {
		[1] = "สลาก",
		[2] = "สากล",
	},
	["กลอืเ"] = {
		[1] = "เกลือ",
		[2] = "เลือก",
	},
	["กลา"] = {
		[1] = "กาล",
		[2] = "ลาก",
	},
	["กลิเ"] = {
		[1] = "ลิเก",
		[2] = "เลิก",
	},
	["กลุ"] = {
		[1] = "กุล",
		[2] = "ลุก",
	},
	["กศโ"] = {
		[1] = "โกศ",
		[2] = "โศก",
	},
	["กอ"] = {
		[1] = "กอ",
		[2] = "อก",
	},
	["ขขนมื่"] = {
		[1] = "ขมขื่น",
		[2] = "ข่มขืน",
	},
	["ขงยโ"] = {
		[1] = "ขโยง",
		[2] = "โขยง",
	},
	["ขจทธพพระาาุเ้้"] = {
		[1] = "ข้าพระพุทธเจ้า",
		[2] = "พระพุทธเจ้าข้า",
	},
	["ขจาาเ้้"] = {
		[1] = "ข้าเจ้า",
		[2] = "เจ้าข้า",
	},
	["ขดนา"] = {
		[1] = "ขดาน",
		[2] = "ขนาด",
	},
	["ขตนมมรีุ"] = {
		[1] = "มนตรีมุข",
		[2] = "มุขมนตรี",
	},
	["ขมา"] = {
		[1] = "ขมา",
		[2] = "ขาม",
	},
	["ขมุ"] = {
		[1] = "ขมุ",
		[2] = "ขุม",
		[3] = "มุข",
	},
	["ขลาเ"] = {
		[1] = "เขลา",
		[2] = "เลขา",
	},
	["ขวา"] = {
		[1] = "ขวา",
		[2] = "ขาว",
	},
	["คงจมวาแ้"] = {
		[1] = "ความแจ้ง",
		[2] = "แจ้งความ",
	},
	["คงชบบผมลััีใ้"] = {
		[1] = "มีผลใช้บังคับ",
		[2] = "มีผลบังคับใช้",
	},
	["คงชบบััใ้"] = {
		[1] = "ใช้บังคับ",
		[2] = "บังคับใช้",
	},
	["คณพระุ"] = {
		[1] = "คุณพระ",
		[2] = "พระคุณ",
	},
	["คดมมยวหหาีเโ้"] = {
		[1] = "ความเหี้ยมโหด",
		[2] = "ความโหดเหี้ยม",
	},
	["คตรโ"] = {
		[1] = "โคตร",
		[2] = "โครต",
	},
	["คนมวววหหัาไ่"] = {
		[1] = "ความหวั่นไหว",
		[2] = "ความไหวหวั่น",
	},
	["คนา"] = {
		[1] = "คาน",
		[2] = "นาค",
	},
	["คม"] = {
		[1] = "คม",
		[2] = "ม.ค.",
	},
	["คมมยวหาา"] = {
		[1] = "ความหมาย",
		[2] = "หมายความ",
	},
	["คมรา"] = {
		[1] = "คราม",
		[2] = "คารม",
	},
	["คมี"] = {
		[1] = "คีม",
		[2] = "มี.ค.",
	},
	["คยหออ"] = {
		[1] = "คอหอย",
		[2] = "หอคอย",
	},
	["คยุ"] = {
		[1] = "คุย",
		[2] = "ยุค",
	},
	["ครสา"] = {
		[1] = "คราส",
		[2] = "สาคร",
	},
	["คส"] = {
		[1] = "ส.ค.",
		[2] = "ส/ค",
	},
	["งงชดตตทบบปมยววอัััาาาาิเใ้้"] = {
		[1] = "ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด",
		[2] = "ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด",
	},
	["งด"] = {
		[1] = "งด",
		[2] = "ดง",
	},
	["งดทนาิเ"] = {
		[1] = "เดินทาง",
		[2] = "ทางเดิน",
	},
	["งดว"] = {
		[1] = "งวด",
		[2] = "ดวง",
	},
	["งดั"] = {
		[1] = "งัด",
		[2] = "ดัง",
	},
	["งนหอ"] = {
		[1] = "หงอน",
		[2] = "หนอง",
	},
	["งนอ"] = {
		[1] = "งอน",
		[2] = "นอง",
	},
	["งนอืเ่"] = {
		[1] = "เงื่อน",
		[2] = "เนื่อง",
	},
	["งนา"] = {
		[1] = "งาน",
		[2] = "นาง",
	},
	["งบส"] = {
		[1] = "สงบ",
		[2] = "สบง",
	},
	["งบออิแ"] = {
		[1] = "อิงแอบ",
		[2] = "แอบอิง",
	},
	["งบั"] = {
		[1] = "งับ",
		[2] = "บัง",
	},
	["งมอ"] = {
		[1] = "งอม",
		[2] = "มอง",
	},
	["งมุ้"] = {
		[1] = "งุ้ม",
		[2] = "มุ้ง",
	},
	["งยววาา"] = {
		[1] = "วางวาย",
		[2] = "วายวาง",
	},
	["งยอ่"] = {
		[1] = "ง่อย",
		[2] = "ย่อง",
	},
	["งยา"] = {
		[1] = "งาย",
		[2] = "ยาง",
	},
	["งยา่"] = {
		[1] = "ง่าย",
		[2] = "ย่าง",
	},
	["งลสแ"] = {
		[1] = "สแลง",
		[2] = "แสลง",
	},
	["งวา้"] = {
		[1] = "ง้าว",
		[2] = "ว้าง",
	},
	["งสา่"] = {
		[1] = "สง่า",
		[2] = "ส่าง",
	},
	["จญริเ"] = {
		[1] = "เจริญ",
		[2] = "เจริญ porn",
	},
	["จดบสิเ็"] = {
		[1] = "เจ็ดสิบ",
		[2] = "สิบเจ็ด",
	},
	["จดีใ"] = {
		[1] = "ใจดี",
		[2] = "ดีใจ",
	},
	["จดุ"] = {
		[1] = "จุด",
		[2] = "ดุจ",
	},
	["จนยเใ็"] = {
		[1] = "ใจเย็น",
		[2] = "เย็นใจ",
	},
	["จวาา"] = {
		[1] = "จาวา",
		[2] = "วาจา",
	},
	["ชดตั์"] = {
		[1] = "ดัชต์",
		[2] = "ดัตช์",
	},
	["ชนยาเ็"] = {
		[1] = "ชาเย็น",
		[2] = "เย็นชา",
	},
	["ชปป"] = {
		[1] = "ป.ป.ช.",
		[2] = "ปปช.",
	},
	["ชพี"] = {
		[1] = "ชีพ",
		[2] = "พีช",
	},
	["ชยาา"] = {
		[1] = "ชายา",
		[2] = "ยาชา",
	},
	["ชยโ"] = {
		[1] = "ชโย",
		[2] = "โชย",
	},
	["ชรา"] = {
		[1] = "ชรา",
		[2] = "ราช",
	},
	["ชวา"] = {
		[1] = "ชวา",
		[2] = "ชาว",
	},
	["ซตนาา"] = {
		[1] = "ซาตาน",
		[2] = "ซานตา",
	},
	["ณปมระา"] = {
		[1] = "ประณาม",
		[2] = "ประมาณ",
	},
	["ณรอีุ"] = {
		[1] = "อรุณี",
		[2] = "อุรณี",
	},
	["ดทนวศัิี์"] = {
		[1] = "วิดีทัศน์",
		[2] = "วีดิทัศน์",
	},
	["ดนนนมัำิ้"] = {
		[1] = "ดินน้ำมัน",
		[2] = "น้ำมันดิน",
	},
	["ดนั"] = {
		[1] = "ดัน",
		[2] = "นัด",
	},
	["ดนิ"] = {
		[1] = "ดิน",
		[2] = "นิด",
	},
	["ดบปสิแ"] = {
		[1] = "แปดสิบ",
		[2] = "สิบแปด",
	},
	["ดบา"] = {
		[1] = "ดาบ",
		[2] = "บาด",
	},
	["ดบิ"] = {
		[1] = "ดิบ",
		[2] = "บิด",
	},
	["ดม"] = {
		[1] = "ดม",
		[2] = "มด",
	},
	["ดมยหหีเโ้"] = {
		[1] = "เหี้ยมโหด",
		[2] = "โหดเหี้ยม",
	},
	["ดมอ"] = {
		[1] = "ดอม",
		[2] = "มอด",
	},
	["ดมา"] = {
		[1] = "ดาม",
		[2] = "มาด",
	},
	["ดยอ"] = {
		[1] = "ดอย",
		[2] = "ยอด",
	},
	["ดร"] = {
		[1] = "ดร.",
		[2] = "รด",
	},
	["ดรหี"] = {
		[1] = "หรดี",
		[2] = "หรีด",
	},
	["ดรุ"] = {
		[1] = "ดรุ",
		[2] = "รุด",
	},
	["ดล"] = {
		[1] = "ดล",
		[2] = "ลด",
	},
	["ดลอ"] = {
		[1] = "ดอล",
		[2] = "ลอด",
	},
	["ดวอ"] = {
		[1] = "วอด",
		[2] = "อวด",
	},
	["ดวอิีโ"] = {
		[1] = "วิดีโอ",
		[2] = "วีดิโอ",
	},
	["ดวา"] = {
		[1] = "ดาว",
		[2] = "วาด",
	},
	["ดอ"] = {
		[1] = "ดอ",
		[2] = "อด",
	},
	["ดอื"] = {
		[1] = "ดือ",
		[2] = "อืด",
	},
	["ตนอ"] = {
		[1] = "ต.อ.น.",
		[2] = "ตอน",
		[3] = "นอต",
	},
	["ตนาำเ้้"] = {
		[1] = "เต้าน้ำ",
		[2] = "น้ำเต้า",
	},
	["ตนาำ้"] = {
		[1] = "ตาน้ำ",
		[2] = "น้ำตา",
	},
	["ตบพภยััิิ"] = {
		[1] = "พิบัติภัย",
		[2] = "ภัยพิบัติ",
	},
	["ตบรา"] = {
		[1] = "ตราบ",
		[2] = "บาตร",
	},
	["ตมอ"] = {
		[1] = "ตอม",
		[2] = "อมต",
	},
	["ตมิ"] = {
		[1] = "ติม",
		[2] = "มติ",
	},
	["ตรรสาา"] = {
		[1] = "ตราสาร",
		[2] = "สารตรา",
	},
	["ตวา"] = {
		[1] = "ตาว",
		[2] = "วาต",
	},
	["ตอ"] = {
		[1] = "ต.อ.",
		[2] = "ตอ",
	},
	["ถปยราู่"] = {
		[1] = "ถ่ายรูป",
		[2] = "รูปถ่าย",
	},
	["ทนนาิ"] = {
		[1] = "นิทาน",
		[2] = "นินทา",
	},
	["ทนบำ"] = {
		[1] = "ทำนบ",
		[2] = "บทนำ",
	},
	["ทนพยรสัิ์"] = {
		[1] = "ทรัพย์สิน",
		[2] = "สินทรัพย์",
	},
	["ทนรา"] = {
		[1] = "นรทา",
		[2] = "นารท",
	},
	["ทนาำ่้"] = {
		[1] = "ท่าน้ำ",
		[2] = "น้ำท่า",
	},
	["ทบ"] = {
		[1] = "ทบ",
		[2] = "บท",
	},
	["ทบา"] = {
		[1] = "ทาบ",
		[2] = "บาท",
	},
	["ทผไ"] = {
		[1] = "ผไท",
		[2] = "ไผท",
	},
	["ทรหโ่"] = {
		[1] = "โทร่ห",
		[2] = "โท่รห",
	},
	["ทวิ"] = {
		[1] = "ทวิ",
		[2] = "ทิว",
	},
	["ทวีเ"] = {
		[1] = "เทวี",
		[2] = "เวที",
	},
	["นนนหาแ่"] = {
		[1] = "แน่นหนา",
		[2] = "หนาแน่น",
	},
	["นนบลหอั"] = {
		[1] = "นอนหลับ",
		[2] = "หลับนอน",
	},
	["นนพลอืเเ่่"] = {
		[1] = "เพื่อนเล่น",
		[2] = "เล่นเพื่อน",
	},
	["นบ"] = {
		[1] = "นบ",
		[2] = "บน",
	},
	["นบา"] = {
		[1] = "นาบ",
		[2] = "บาน",
	},
	["นบแ"] = {
		[1] = "แนบ",
		[2] = "แบน",
	},
	["นปผลเแ็"] = {
		[1] = "เป็นแผล",
		[2] = "แผลเป็น",
	},
	["นพ"] = {
		[1] = "นพ",
		[2] = "พน.",
	},
	["นพา"] = {
		[1] = "พนา",
		[2] = "พาน",
	},
	["นม"] = {
		[1] = "นม",
		[2] = "มน",
	},
	["นมว"] = {
		[1] = "นวม",
		[2] = "มวน",
	},
	["นมสุ"] = {
		[1] = "สมุน",
		[2] = "สุมน",
	},
	["นมหาไ้้"] = {
		[1] = "ไม้หน้า",
		[2] = "หน้าไม้",
	},
	["นยลาำ้"] = {
		[1] = "น้ำลาย",
		[2] = "ลายน้ำ",
	},
	["นยหอ่"] = {
		[1] = "หน่อย",
		[2] = "หย่อน",
	},
	["นยอ้"] = {
		[1] = "น้อย",
		[2] = "ย้อน",
	},
	["นยั"] = {
		[1] = "นัย",
		[2] = "ยัน",
	},
	["นยา"] = {
		[1] = "นาย",
		[2] = "ยาน",
	},
	["นยเ"] = {
		[1] = "เนย",
		[2] = "เยน",
	},
	["นร"] = {
		[1] = "นร",
		[2] = "รน",
	},
	["นววหหัไ่"] = {
		[1] = "หวั่นไหว",
		[2] = "ไหวหวั่น",
	},
	["นวหา"] = {
		[1] = "หนาว",
		[2] = "หวาน",
	},
	["นวอ"] = {
		[1] = "วอน",
		[2] = "อวน",
	},
	["นวแ"] = {
		[1] = "แนว",
		[2] = "แวน",
	},
	["นวแ่"] = {
		[1] = "แน่ว",
		[2] = "แว่น",
	},
	["นสั"] = {
		[1] = "สัน",
		[2] = "สัน.",
	},
	["นหอ่"] = {
		[1] = "หน่อ",
		[2] = "ห่อน",
	},
	["นำ"] = {
		[1] = "นำ",
		[2] = "ำน",
	},
	["บมสสสาิี่"] = {
		[1] = "สามสิบสี่",
		[2] = "สี่สิบสาม",
	},
	["บมสสาิ"] = {
		[1] = "สามสิบ",
		[2] = "สิบสาม",
	},
	["บยั"] = {
		[1] = "บัย",
		[2] = "ยับ",
	},
	["บยโ"] = {
		[1] = "โบย",
		[2] = "โยบ",
	},
	["บร"] = {
		[1] = "รบ",
		[2] = "รบ.",
	},
	["บรว"] = {
		[1] = "บวร",
		[2] = "รวบ",
	},
	["บลอ"] = {
		[1] = "บอล",
		[2] = "ลอบ",
	},
	["บลา"] = {
		[1] = "บาล",
		[2] = "ลาบ",
	},
	["บลิ"] = {
		[1] = "บิล",
		[2] = "ลิบ",
	},
	["บสสิี่"] = {
		[1] = "สิบสี่",
		[2] = "สี่สิบ",
	},
	["บสหาิ้"] = {
		[1] = "สิบห้า",
		[2] = "ห้าสิบ",
	},
	["บสอ"] = {
		[1] = "บอส",
		[2] = "สอบ",
	},
	["บสั"] = {
		[1] = "บัส",
		[2] = "สับ",
	},
	["บอ"] = {
		[1] = "บอ",
		[2] = "อบ",
	},
	["ปสา"] = {
		[1] = "สปา",
		[2] = "สาป",
	},
	["พพยาแ่้"] = {
		[1] = "พ่ายแพ้",
		[2] = "แพ้พ่าย",
	},
	["พมลษิ"] = {
		[1] = "มลพิษ",
		[2] = "ลมพิษ",
	},
	["พศ"] = {
		[1] = "พ.ศ.",
		[2] = "ศพ",
	},
	["ภสา"] = {
		[1] = "ภาส",
		[2] = "สภา",
	},
	["มยลหัา"] = {
		[1] = "มหา'ลัย",
		[2] = "มหาลัย",
	},
	["มยหา"] = {
		[1] = "หมาย",
		[2] = "หยาม",
	},
	["มยาา"] = {
		[1] = "มายา",
		[2] = "ยามา",
	},
	["มยา่"] = {
		[1] = "ม่าย",
		[2] = "ย่าม",
	},
	["มยิ"] = {
		[1] = "มิ.ย.",
		[2] = "ยิม",
	},
	["มรว"] = {
		[1] = "รมว.",
		[2] = "รวม",
	},
	["มรา"] = {
		[1] = "มาร",
		[2] = "ราม",
	},
	["มลาา"] = {
		[1] = "มาลา",
		[2] = "ลามา",
	},
	["มวหหอั"] = {
		[1] = "หัวหมอ",
		[2] = "หัวหอม",
	},
	["มสา"] = {
		[1] = "มาส",
		[2] = "สาม",
	},
	["มสาี"] = {
		[1] = "สามี",
		[2] = "สีมา",
	},
	["มหอ"] = {
		[1] = "หมอ",
		[2] = "หอม",
	},
	["มหา"] = {
		[1] = "มหา",
		[2] = "หมา",
		[3] = "หาม",
	},
	["ยวา"] = {
		[1] = "ยาว",
		[2] = "วาย",
	},
	["ยอา"] = {
		[1] = "อยา",
		[2] = "อาย",
	},
	["รวา"] = {
		[1] = "ราว",
		[2] = "วาร",
	},
	["รศ"] = {
		[1] = "รศ.",
		[2] = "ศร",
	},
	["รอ"] = {
		[1] = "รอ",
		[2] = "อร",
	},
	["วหา้"] = {
		[1] = "หว้า",
		[2] = "ห้าว",
	},
	["อา"] = {
		[1] = "อา",
		[2] = "อา.",
	},
}