Rhymes:English/ɑːɹ...

Rhymes for /-ɑːɹ.../Edit

NotesEdit

  • In some accents, the long vowel sound /ɑː/ is pronounced /æ/, making some words pronounced /-æɹ.../ rhymes for words found by following the links on this page.
Rhymes ending in Example Longer endings
/ɑːɹə/ Lara
czarevitch, etc /ɑːɹəv.../
/ɑːɹeɪ/ Harare
/ɑːɹi/ sari
/ɑːɹɪtʃ/ tovarich
/ɑːɹɪk/ Vaarik
/ɑːɹɪŋ/ sparring
/ɑːɹɪs/ orbicularis (UK pronunciation)
/ɑːɹɪʃ/ starrish
/ɑːɹəʊ/ Poirot (UK pronunciation)