Rhymes:English/ɑː(ɹ)d...

Rhymes for /-ɑː(ɹ)d.../ + vowel...Edit

NotesEdit

  1. In non-rhotic accents, words pronounced /ɑːd.../ are also rhymes for words found by following the links on this page.
Rhymes ending in Example Longer
endings
/ɑː(ɹ)dəl/ Ardal
/ɑː(ɹ)dən/ garden
/ɑː(ɹ)də(ɹ)/ larder
/ɑː(ɹ)di/ lardy
/ɑː(ɹ)diə/ cardia
/ɑː(ɹ)dɪk/ bardic
/ɑː(ɹ)dɪŋ/ Harding
/ɑː(ɹ)dɪʃ/ hardish
/ɑː(ɹ)dɒx/ Ardoch
/ɑː(ɹ)dɒk/ stardock
cardstock,
etc
/ɑː(ɹ)dst../
Hardwick,
etc
/ɑː(ɹ)dw../