Lua error in Module:ka-IPA at line 29: The text "catonif/test" contains the letters "catoniftest" that do not belong to the Georgian script.

<!

 • f|déle|*

déle f (definite délja, plural déle)

 • f|vájzë|a

vájzë f (definite vájza, plural vájza)

 • m|ýll|je/j

ýll m (definite ýlli, plural ýje or ýj)

 • m|mísh|ra
 • n|mísh|ra
 • m|sýr*/sý|*

 m (definite sýri or sýu, plural )

 • f|mótë-r|a
 • m|plák|+j
 • m|újk|j/jër

újk m (definite újku, plural újq or újqër)

 • m|kálë|pl=kúaj
 • m|át|llárë

át m (definite áti, plural atllárë)

 • ftúa-|nj

ftúa m (definite ftói, plural ftónj)

 • m|Bardhýl|-

Bardhýl m (definite Bardhýli)

 • m|njerí|pl=njérëz

njerí m (definite njeríu, plural njérëz)

 • m|díell|j
 • m|béng|je/ë
 • m|bërrýl|a/e
 • m|bísk|j/je

bísk m (definite bísku, plural bísq or bísqe)

 • m|bísht|a/ra
 • f|blátë|*
 • m|blír*|rë/nj

blí m (definite blíri, plural blírë or blínj)

 • f|blózë|*/a
 • f|bórë|*/ëra
 • f|pantallóna|!

pantallóna f pl (definite pantallónat)

 • f|dollí|*
 • f|grúa|pl=grá

grúa f (definite grúaja, plural grá)

 • n|krýe-|rë

krýe n (definite krýet, plural krérë)

 • m|krýe-|rë

krýe m (definite kréu, plural krérë)

 • im

aderím m (definite aderími, plural aderíme f)

 • m|újë|ëra

újë m (definite úji, plural újëra)

 • n|újë|ëra

újë n (definite újët, plural újëra)

 • m|zót|ërínj

zót m (definite zóti, plural zotërínj)

 • f|díel|a

díel f (definite díela, plural díela)

 • m/f|bábë|a

bábë m (definite bába, plural bába)

 • m|voc|a|f=voce

voc m (definite voci, plural voca, feminine equivalent voce)

 • f|voce|*|m=voc

voce f (definite vocja, plural voce, masculine equivalent voc)

 • m|vëllá|pl=vëllezër

vëllá m (definite vëllái, plural vëllezër)

 • m|ká|pl=qé

 m (definite káu, plural )

 • f|víto|*|d_nom_s=vítua

víto f (definite vítua, plural víto)

 • m|átë|+ër|d_nom_s=áti/játi[rare]

átë m (definite áti or (rare) játi, plural étër)

 • f|bórë|*/ëra[funny]

bórë f (definite bóra, plural bórë or (funny) bórëra)

 • m|sýr*/sý[less common]|*/a[dialectal] (sya is made up for the example)

 m (definite sýri or (less common) sýu, plural or (dialectal) sýa)