User:Fredrick Campbell/phrase list

二零二零年起

Bolded below means no sandhi; Italics means uncertain if sandhi is applied; Pronunciation in Tâi-gí Hàn-Lô.

jī khòng jī khòng nî khí

Since 2020

一九八十一年起

it káu peh tsa̍p it nî khí