Open main menu

Wiktionary:About Vietnamese/references

List of references in Vietnamese entries ({{vi-ref}}):

Contents

BEdit

GEdit

  • Génibrel, J.F.M. (1898). Dictionnaire Annamite-Français. Saigon (Ho Chi Minh City): Imprimerie de La Mission à Tân Định. [2]

HEdit

  • Hồ Lê (1976). Bảng Tra Chữ Nôm. Hanoi: Viện Ngôn Ngữ Học.

NEdit

  • Nguyễn Hữu Vinh; Đặng Thế Kiệt; Nguyễn Doãn Vượng; Lê Văn Đặng; Nguyễn Văn Sâm; Nguyễn Ngọc Bích; Trần Uyên Thi (2009). Từ Điển Chữ Nôm Trích Dẫn (Dictionary of Nôm Characters with Excerpts). Westminster, California: Viện Việt-Học (Institute of Vietnamese Studies).
  • Nguyễn Quang Hồng (2014). Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải (Nôm Characters with Quotations and Annotations). Hanoi: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội (Social Sciences Publishing House).

TEdit

  • Taberd, Jean-Louis; Pigneau de Béhaine, Pierre-Joseph-Georges (1838). Dictionarium Anamitico-Latinum. Serampore: Marshman. [3]
  • Thiều Chửu (1942). Hán Việt Tự Điển. Hanoi.
  • Trần Văn Chánh (1999). Từ Điển Hán Việt. Ho Chi Minh City: Nhà xuất bản Trẻ (Youth Publishing House).
  • Trần Văn Kiệm, Antôn (2004). Giúp đọc Nôm và Hán Việt (Nôm and Sino-Vietnamese Pronunciation Guide). Fourth edition. Da Nang: Nhà xuất bản Đà Nẵng.

VEdit

  • Vũ Văn Kính; Nguyễn Quang Xỷ (1971). Tự Điển Chữ Nôm. Ho Chi Minh City: Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn (Learning Resource Center, University of Saigon).
  • Vũ Văn Kính (1998). Đại Tự Điển Chữ Nôm. Ho Chi Minh City: Nhà xuất bản Văn Nghệ.