Contents

ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian կեանք(keankʿ).

PronunciationEdit

NounEdit

կյանք (kyankʿ) (traditional orthography spelling կեանք)

 1. life
  երկար կյանք‎ ― erkar kyankʿ ― long life
  երջանիկ կյանք‎ ― erǰanik kyankʿ ― happy life
  կյանք անցկացնել‎ ― kyankʿ ancʿkacʿnel ― to live
  կյանք առնել‎ ― kyankʿ aṙnel ― 1) to come alive, to become alive; 2) (figuratively) to become animated or vigorous
  կյանք բաշխել‎ ― kyankʿ bašxel ― to give life, to bring to life
  կյանք բերել‎ ― kyankʿ berel ― to give life, to animate
  կյանք դնել‎ ― kyankʿ dnel ― to put a lot of effort into making something real
  կյանք կերտել‎ ― kyankʿ kertel ― to create good conditions of life for society
  կյանք ճաշակել‎ ― kyankʿ čašakel ― to enjoy life’s goods
  կյանք մտնել‎ ― kyankʿ mtnel ― to begin to live one’s life, to work, to create
  կյանք պարգևել‎ ― kyankʿ pargewel ― to give life, to bring to life
  կյանք ստանալ‎ ― kyankʿ stanalsame as կյանք առնել
  կյանք վարել‎ ― kyankʿ varel ― to live
  կյանք տալ‎ ― kyankʿ tal ― to give life, to bring to life; 2) to animate, to invigorate
  կյանք ունենալ‎ ― kyankʿ unenal ― to live, to remain alive
  կյանք քաշել‎ ― kyankʿ kʿašel ― to live
  կյանքդ երկա՜ր լինի‎ ― kyankʿd erka!r lini ― said to wish someone a long life
  կյանքդ երկար լինի` ջրի պես‎ ― kyankʿd erkar lini` ǰri pes ― said to wish someone a long life
  կյանքը ազատել‎ ― kyankʿə azatel ― to be saved from death, to escape death
  (մեկի) կյանքը բաշխել‎ ― (meki) kyankʿə bašxel ― to let someone live, to not take someone’s life
  կյանքը բեռ դառնալ (մեկի համար)‎ ― kyankʿə beṙ daṙnal (meki hamar) ― to be tired of life, to wish ending one’s life, to dislike life
  կյանքը դառնացնել‎ ― kyankʿə daṙnacʿnel ― to poison life, to create disadvantages
  կյանքը դնել‎ ― kyankʿə dnel ― to give up one’s life for a certain purpose
  կյանքը եռալ‎ ― kyankʿə eṙal ― to fill with life, to enliven
  կյանքը ընծայել‎ ― kyankʿə əncayelsame as կյանքը նվիրել
  կյանքը թանկ ծախել` վաճառել‎ ― kyankʿə tʿank caxel` vačaṙel ― to fight until the last breath, to protect oneself to death
  կյանքը թունավորել‎ ― kyankʿə tʿunavorel ― to poison, to make life bitter
  կյանքը խավարել‎ ― kyankʿə xavarel ― to die
  կյանքը խզել‎ ― kyankʿə xzel ― to kill
  կյանքը խմայել‎ ― kyankʿə xmayel ― to not kill, to give life
  կյանքը կապել‎ ― kyankʿə kapel ― 1) to marry; 2) to offer one’s life to something
  կյանքը կարճել‎ ― kyankʿə karčel ― 1) to kill, to put to death; 2) to commit suicide, to kill oneself
  կյանքը կես լինել‎ ― kyankʿə kes linel ― to suffer
  կյանքը (հ)ետ դնել‎ ― kyankʿə (h)et dnel ― to abstain from life’s pleasures
  կյանքը մազից կախված լինել‎ ― kyankʿə mazicʿ kaxvac linel ― for dear life (said when life is under threat)
  կյանքը մաշել‎ ― kyankʿə mašel ― 1) to suffer, to ache; 2) to live an immodest, lavish life
  կյանքը նվիրել‎ ― kyankʿə nvirel ― 1) to offer oneself; 2) to die
  կյանքը սևացնել (սևցնել)‎ ― kyankʿə sewacʿnel (sewcʿnel) ― to make unfortunate, to kill, to put to death
  կյանքը վեր դնել‎ ― kyankʿə ver dnel ― to die, to end life
  կյանքը վերջացնել‎ ― kyankʿə verǰacʿnel ― to die, to end life
  կյանքը տալ‎ ― kyankʿə tal ― to die, to end life
  կյանքը ուտել‎ ― kyankʿə utel(figuratively) to torment, to torture
  կյանքը փրկել‎ ― kyankʿə pʿrkel ― to be saved from death
  կյանքը քեզ բաշխեց‎ ― kyankʿə kʿez bašxecʿ(blessing) he (or she) died, hoepfully you will live long
  կյանքի ամառ‎ ― kyankʿi amaṙ ― the period of time in a person’s life when they alive and vigorous
  կյանքի աշուն‎ ― kyankʿi ašun ― the period of time in a person’s life when they are serious and prolific
  կյանքի արև‎ ― kyankʿi arew ― that which gives life, that makes alive
  կյանքի արևամուտ, կյանքի արևմուտք‎ ― kyankʿi arewamut, kyankʿi arewmutkʿsame as կյանքի մայրամուտ
  կյանքի արշալույս‎ ― kyankʿi aršaluys ― the beginning of someone’s life, one's cildhood
  կյանքի բաժակը քամել‎ ― kyankʿi bažakə kʿamel ― to enjoy life to the fullest
  կյանքի գարուն‎ ― kyankʿi garun ― adolescence, youth
  կյանքի գնով‎ ― kyankʿi gnov ― putting one's life at risk with the readiness to die
  կյանքի ընկեր‎ ― kyankʿi ənker ― spouse (husband or wife)
  կյանքի և մահվան խնդիր` հարց‎ ― kyankʿi ew mahvan xndir` harcʿ ― a matter of life and death
  կյանքի բերել‎ ― kyankʿi berel ― to bring to life, to reanimate
  կյանքի գալ‎ ― kyankʿi gal ― to come to life, to come alive
  կյանքի թելը խզել` կտրել‎ ― kyankʿi tʿelə xzel` ktrel ― to kill, to put to death
  կյանքի թելը կտրվել‎ ― kyankʿi tʿelə ktrvel ― to die, to pass away
  կյանքի ծառ‎ ― kyankʿi caṙ ― tree of life
  կյանքի կոչել‎ ― kyankʿi kočʿel ― 1) to reanimate, to bring to life; 2) (figuratively) to demand life by law
  կյանքի կցորդ‎ ― kyankʿi kcʿord ― spouse (husband or wife)
  կյանքի հետ խաղալ‎ ― kyankʿi het xałal ― to play with life, to put life at risk
  կյանքի հետ հաշիվները փակել‎ ― kyankʿi het hašivnerə pʿakel ― to die
  կյանքի ձմեռ‎ ― kyankʿi jmeṙ ― the end of a person's life, old age
  կյանքի մայրամուտ‎ ― kyankʿi mayramut ― the end of a person’s life, old age
  կյանքի մնաս բարով ասել‎ ― kyankʿi mnas barov asel ― to die
  կյանքի նշան ցույց չտալ‎ ― kyankʿi nšan cʿuycʿ čʿtal ― 1) pretend to be dead, not show a sign of life; 2) (figuratively) to not work, to be defunct
  կյանքին վերջ դնել‎ ― kyankʿin verǰ dnelsame as կյանքը կարճել
  կյանքին վերջ տալ‎ ― kyankʿin verǰ talsame as կյանքը կարճել
  կյանքի վերջալույս‎ ― kyankʿi verǰaluyssame as կյանքի ձմեռ
  կյանքի վրա դողալ‎ ― kyankʿi vra dołal ― to love life immensely, to fear death, to be afraid
  (մեկի) կյանքը սիրել‎ ― (meki) kyankʿə sirel ― to respect someone, to show reverence
  (մեկի) կյանքի վրա դողալ‎ ― (meki) kyankʿi vra dołal ― to care about someone, to protect someone
  կյանքից զրկել‎ ― kyankʿicʿ zrkel ― to kill
  կյանքից զրկվելլ‎ ― kyankʿicʿ zrkvell ― to die
  կյանքից ձեռք քաշել (ձեռք վերցնել)‎ ― kyankʿicʿ jeṙkʿ kʿašel (jeṙkʿ vercʿnel) ― to take a risk with death in mind
  կյանքի ուղեգիր‎ ― kyankʿi ułegir ― knowledge and skills that allow one to lead a useful working life
  կյանքին ի բուն‎ ― kyankʿin i bun ― during all of life
  կյանքով լցվել‎ ― kyankʿov lcʿvel ― to be filled with life, to feel invigorated
  կյանքումս (դ,ը)‎ ― kyankʿums (d,ə) ― in all of my life, in my entire life
 2. way of life, lifestyle
 3. sustenance, nourishment
 4. life experience
 5. biography
 6. the dearest thing
 7. (figuratively) animation, liveliness, vigor

DeclensionEdit