અંતરિક્ષગમન

Gujarati Edit

Etymology Edit

From અંતરિક્ષ (antarikṣ) +‎ ગમન (gaman).

Noun Edit

અંતરિક્ષગમન (antarikṣagmann

  1. space travel