నేయించు

Telugu

edit

Etymology

edit

నేయు (nēyu) +‎ ఇంచు (iñcu)

Verb

edit

నేయించు (nēyiñcu)

  1. To cause to be woven.
    అతనిచేత రెండు గుడ్డలు నేయించినాను.
    atanicēta reṇḍu guḍḍalu nēyiñcinānu.
    I made him weave two cloths.

References

edit