పట్టింపు

Telugu edit

Noun edit

పట్టింపు (paṭṭimpu? (plural పట్టింపులు)

  1. application
  2. concern

References edit