పట్టుస్నానం

Telugu edit

Noun edit

పట్టుస్నానం (paṭṭusnānaṁ? (plural పట్టుస్నానాలు)

  1. Alternative form of పట్టుస్నానము (paṭṭusnānamu)