హరిణాంకము

Telugu

edit

Noun

edit

హరిణాంకము (hariṇāṅkamu? (plural హరిణాంకములు)

  1. camphor

Synonyms

edit