హరిణాంకుడు

Telugu

edit

Noun

edit

హరిణాంకుడు (hariṇāṅkuḍu? (plural హరిణాంకులు)

  1. Moon