කරොන‍්ත්

Pali Edit

Alternative forms Edit

Adjective Edit

කරොන‍්ත්

 1. Sinhala script form of karont, which is present participle of කරොති (karoti, to do)
  • 2006, The First Book in the Suttanta-Pitaka: Dīgha-Nikāya (I)[1], page 90:
   17. ‘‘එවං වුත‍්තෙ භන‍්තෙ පූරණො කස‍්සපො මං එතදවොච: කරොතො ඛො මහාරාජ කාරයතො ඡින්‍දතො ඡෙදාපයතො පචතො පාචයතො සොචයතො සොචාපයතො කිලමයතො කිලමාපයතො ඵන්‍දයතො ඵන්‍දාපයතො පාණමතිපාතයතො අදින‍්නං ආදියතො සන්‍ධිං ඡින්‍දතො නිල‍්ලොපං හරතො එකාගාරිකං කරොතො පරිපන්‍ථෙ තිට‍්ඨතො පරදාරං ගච‍්ඡතො මුසා භණතො කරොතො න කරීයති පාපං.
   17. ‘‘Evaṃ vutte, bhante, pūraṇo kassapo maṃ etadavoca: ‘karoto kho, mahārāja, kārayato, chindato chedāpayato, pacato pācayato, socayato socāpayato, kilamayato kilamāpayato, phandayato phandāpayato, pāṇamatipātayato, adinnaṃ ādiyato, sandhiṃ chindato, nillopaṃ harato, ekāgārikaṃ karoto, paripanthe tiṭṭhato, paradāraṃ gacchato, musā bhaṇato, karoto na karīyati pāpaṃ.
   17. Then, Lord, Pūrana Kassapa said to meː “To him who acts, O king, or causes another to act, to him who mutilates or causes another to mutilate, to him who burns or causes another to burn, to him who causes grief or torment, to him who causes weariness or causes another to cause weariness, to him who agitates or causes another to agitate, to him who kills a living creature, who takes what is not given, who breaks into houses, who commits dacoity, or robbery, or highway robbery, or adultery, or who speaks lies, to him thus acting there is no guilt.

Declension Edit