โลม

PaliEdit

Alternative formsEdit

NounEdit

โลม n

 1. Thai script form of loma (hair)
  • 2005, บุญคิด วัชรศาสตร์, ภาษาเมืองล้านนา [The Language of Mueang Lanna] (in Thai), Chiang Mai: Tharatong Print Shop, →ISBN, page 190:
   อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มงฺสํ นหารู อฏฺฐี อฏฺฐิมิญฺชํ วกฺกํ หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปิหากํ ปปฺผาสํ อนฺตํ อนฺตคุณํ อุทริยํ กรีสํ ปิตฺตํ เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตํ มตฺถเก มตฺถลุงฺคนฺติ. ทฺวตฺติงฺสาการํ นิฏฺฐิตํ.
   atthi imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco maṅsaṃ nahārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ pihākaṃ papphāsaṃ antaṃ antaguṇaṃ udariyaṃ karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ sedo medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā lasikā muttaṃ matthake matthaluṅganti. dvattiṅsākāraṃ niṭṭhitaṃ
   In this body there is head hair, body hair, nails, teeth, skin, flesh, tendons, bones, bone marrow, the kidney, the heart, the liver, the diaphragm, the spleen, the lungs, the intestines, mesentery, stomach contents, excrement, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, spittle, nosedirt, synovial fluid, urine, in the head, brain. It is made of these 32 components.

DeclensionEdit