កាកបាទ

KhmerEdit

EtymologyEdit

កាក (kaak) +‎ បាទ (baat)

PronunciationEdit

Orthographic កាកបាទ
kākpād
Phonemic កាក់-ក៏-បាទ
kāk´-kʿ-pād
WT romanisation kakkɑbaat
(standard) IPA(key) /kaʔ.kɑ.ɓaːt/

NounEdit

កាកបាទ (kakkɑbaat)

  1. crow's foot or kakabat, a diacritic () used in writing to indicate the rising intonation of an exclamation or interjection; often placed on particles such as ណា៎ (naa), ហ្ន៎ (nɑɑ), នែ៎ (nɛɛ), and the feminine response ចាស៎ (caah).