កំហឹង

KhmerEdit

NounEdit

កំហឹង (kâmhœ̆ng)

  1. anger