ជំនុំជំរះក្តី

Khmer

edit

Etymology

edit

ជំនុំ (cumnum) +‎ ជំរះ (cumrĕəh) +‎ ក្តី (kdəy)

Pronunciation

edit
Orthographic ជំនុំជំរះក្តី
jṃnuṃjṃrḥk̥tī
Phonemic ជំ-នុំ ជំ-រះ ក្ដី
jṃ-nuṃ jṃ-rḥ k̥ṭī
WT romanisation cumnum cumrĕəh kdəy
(standard) IPA(key) /cum.num cum.rĕəh kɗəj/

Noun

edit

ជំនុំជំរះក្តី (cumnum cumrĕəh kdəy)

  1. (law) trial