ដប់ប្រាំមួយ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៥ ១៦ ១៧  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំមួយ(dâbbrămmuŏy)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំមួយ

PronunciationEdit

NumeralEdit

ដប់ប្រាំមួយ (dop pram muəy)

  1. sixteen
    Khmer numeral: ១៦(16)
Previous: ដប់ប្រាំ(dâbbrăm) or ១៥(15)
Next: ដប់ប្រាំពីរ(dâbbrămpir) or ១៧(17)