ដប់ប្រាំមួយ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៥ ១៦ ១៧  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំមួយ ‎(dâbbrămmuŏy)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំមួយ

PronunciationEdit

NumeralEdit

ដប់ប្រាំមួយ ‎(dop pram muəy)

  1. sixteen
    Khmer numeral: ១៦ ‎(16)
Previous: ដប់ប្រាំ ‎(dâbbrăm) or ១៥ ‎(15)
Next: ដប់ប្រាំពីរ ‎(dâbbrămpir) or ១៧ ‎(17)