ដប់ប្រាំ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៤ ១៥ ១៦  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំ ‎(dâbbrăm)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំ

PronunciationEdit

NumeralEdit

ដប់ប្រាំ ‎(dop pram)

  1. fifteen
    Khmer numeral: ១៥ ‎(15)
Previous: ដប់បួន ‎(dâbbuŏn) or ១៤ ‎(14)
Next: ដប់ប្រាំមួយ ‎(dâbbrămmuŏy) or ១៦ ‎(16)