ដប់ប្រាំ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៤ ១៥ ១៦  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំ(dâbbrăm)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំ

PronunciationEdit

NumeralEdit

ដប់ប្រាំ (dop pram)

  1. fifteen
    Khmer numeral: ១៥(15)
Previous: ដប់បួន(dâbbuŏn) or ១៤(14)
Next: ដប់ប្រាំមួយ(dâbbrămmuŏy) or ១៦(16)