ដប់មួយ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១០ ១១ ១២  > 
    Cardinal : ដប់មួយ (dɑp muəy)
    Ordinal : ទីដប់មួយ (tiidɑp muəy)

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ដប់មួយ
ṭp´muay
WT romanisation dɑp muəy
(standard) IPA(key) /ɗɑp ˈmuəj/

NumeralEdit

ដប់មួយ (dɑp muəy)

  1. eleven