ទឹកត្រី

Khmer edit

Etymology edit

ទឹក (tɨk, water) +‎ ត្រី (trəy, fish). Possibly calque of Thai น้ำปลา (nám-bplaa).

Pronunciation edit

Orthographic and Phonemic ទឹកត្រី
dẏkt̥rī
WT romanisation tɨk trəy
(standard) IPA(key) /tɨk ˈtrəj/

Noun edit

ទឹកត្រី (tɨk trəy)

  1. fish sauce