ទ្រឹស្ដីបទ

Khmer edit

Etymology edit

ទ្រឹស្ដី (trɨhsdəy) +‎ បទ (bɑt)

Pronunciation edit

Orthographic ទ្រឹស្ដីបទ
d̥rẏs̥ṭīpd
Phonemic ទ្រឹស-ស្ដី-បត់
d̥rẏs-s̥ṭī-pt´
WT romanisation trɨhsdəybɑt
(standard) IPA(key) /trɨh.sɗəj.ɓɑt/

Noun edit

ទ្រឹស្ដីបទ (trɨhsdəybɑt)

  1. theorem, formula