នាមរនាប់

Khmer Edit

Etymology Edit

នាម (niəm, noun) +‎ រនាប់ (rɔnŏəp, counting)

Pronunciation Edit

Orthographic and Phonemic នាមរនាប់
nāmrnāp´
WT romanisation niəm rɔnŏəp
(standard) IPA(key) /niəm rɔ.ˈnŏəp/

Noun Edit

នាមរនាប់ (niəm rɔnŏəp)

  1. (linguistics) classifier

See also Edit