បុណ្យរំលង

Khmer edit

Etymology edit

បុណ្យ (bon, festival) +‎ រំលង (rumlɔɔng, to go over)

Pronunciation edit

Orthographic បុណ្យរំលង
puṇ̥yrṃlṅ
Phonemic បុន រំ-លង
pun rṃ-lṅ
WT romanisation bon rumlɔɔng
(standard) IPA(key) /ɓon rum.ˈlɔːŋ/

Proper noun edit

បុណ្យរំលង (bon rumlɔɔng)

  1. (Judaism) Passover