ពីរ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១ ៣  > 
    Cardinal : ពីរ (pii)
    Ordinal : ទីពីរ (tiipii)

EtymologyEdit

From Proto-Mon-Khmer *ɓaar. Cognates include Vietnamese hai, Santali ᱵᱟᱨ (bar).

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ពីរ
bīr
WT romanisation pii
(standard) IPA(key) /piː/

NumeralEdit

ពីរ (pii)

  1. two