អាស៊ីអាគ្នេយ៍

Khmer edit

Etymology edit

អាស៊ី (ʼaazii) +‎ អាគ្នេយ៍ (ʼaaknee)

Pronunciation edit

Orthographic អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ʼās′īʼāg̥neẙ
Phonemic អា-ហ្ស៊ី អា-ក្ណេ
ʼā-h̥s′ī ʼā-k̥ṇe
WT romanisation ʼaazii ʼaaknee
(standard) IPA(key) /ʔaː.ziː ʔaː.kʰneː/

Proper noun edit

អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ʼaazii ʼaaknee)

  1. Southeast Asia