អ៊ុយក្រែន

Khmer edit

Etymology edit

From French Ukraine.

Pronunciation edit

Orthographic and Phonemic អ៊ុយក្រែន
ʼ′uyk̥raen
WT romanisation ʼuykraen
(standard) IPA(key) /ʔuj.ˈkraen/

Proper noun edit

អ៊ុយក្រែន (ʼuykraen)

  1. Ukraine (a country in Eastern Europe, bordering on the north coast of the Black Sea)