Avestan

edit

Verb

edit

𐬁𐬌𐬙𐬍 (āi)

 1. (Old Avestan) Alternative form of 𐬀𐬉𐬙𐬍 (aētī, to go)
  • c. 1500 BCE – 500 BCE, Yasna 31.14:
   𐬙𐬁 𐬚𐬡𐬁 𐬞𐬆𐬭𐬆𐬯𐬁 𐬀𐬵𐬎𐬭𐬁 𐬫𐬁 𐬰𐬍 𐬁𐬌𐬙𐬍 𐬘𐬇𐬧𐬖𐬀𐬙𐬌𐬗𐬁
   𐬫𐬃 𐬌𐬴𐬎𐬛𐬋 𐬛𐬀𐬛𐬆𐬧𐬙𐬉 𐬛𐬁𐬚𐬭𐬀𐬥𐬄𐬨 𐬵𐬀𐬗𐬁 𐬀𐬴𐬁𐬎𐬥𐬋
   𐬫𐬃𐬯𐬗𐬁 𐬨𐬀𐬰𐬛𐬁 𐬛𐬭𐬆𐬔𐬎𐬎𐬋𐬛𐬆𐬠𐬌𐬌𐬋 𐬫𐬀𐬚𐬁 𐬙𐬃 𐬀𐬢𐬵𐬆𐬥 𐬵𐬇𐬧𐬐𐬆𐬭𐬆𐬙𐬁 𐬵𐬌𐬌𐬀𐬝
   tā θβā pərəsā ahurā yā zī āi jə̄ṇγaticā
   yā̊ iṣ̌udō dadəṇtē dāθranąm hacā aṣ̌āunō
   yā̊scā mazdā drəguuōdəbiiō yaθā tā̊ aŋhən hə̄ṇkərətā hiiat̰
   These things I ask Thee, O Ahura, how will these come and happen — the dues, that in accord with the records are appointed for the righteous, and those, O Mazda, for the followers of the Druj, — how shall these be when they come to the reckoning.