Category:xcl:Countries

Recent additions to the category
 1. Ասորիք
 2. Պարսկաստան
 3. Հայաստան
 4. Հայք
 5. Պարսք
 6. Կասպք
 7. Աղուանք
 8. Կապադովկիա
 9. Մակեդոնիա
 10. Կիպրոս
Oldest pages ordered by last edit
 1. Մարք
 2. Քուշանք
 3. Կիպրոս
 4. Միջագետք
 5. Գամիրք
 6. Հայաստան
 7. Պարսկաստան
 8. Մակեդոնիա
 9. Ասորիք
 10. Կապադովկիա

» All languages » Old Armenian language » All sets » Names » Place names » Polities » Countries

Old Armenian names of countries.