Category:xcl:Countries

Recent additions to the category
 1. Ասորիք
 2. Պարսկաստան
 3. Հայաստան
 4. Հայք
 5. Պարսք
 6. Կասպք
 7. Աղուանք
 8. Կապադովկիա
 9. Մակեդոնիա
 10. Կիպրոս
Oldest pages ordered by last edit
 1. Աղուանք
 2. Մարք
 3. Քուշանք
 4. Հայաստան
 5. Պարսկաստան
 6. Կիպրոս
 7. Մակեդոնիա
 8. Միջագետք
 9. Ասորիք
 10. Կապադովկիա

» All languages » Old Armenian language » All sets » Names » Place names » Polities » Countries

Old Armenian names of countries.