Category:xcl:Countries

Recent additions to the category
 1. Ասորիք
 2. Պարսկաստան
 3. Հայաստան
 4. Հայք
 5. Պարսք
 6. Կասպք
 7. Աղուանք
 8. Կապադովկիա
 9. Մակեդոնիա
 10. Կիպրոս
Oldest pages ordered by last edit
 1. Կիպրոս
 2. Հայաստան
 3. Պարսկաստան
 4. Միջագետք
 5. Մակեդոնիա
 6. Ասորիք
 7. Կապադովկիա
 8. Հայք
 9. Վիրք
 10. Պարսք

» All languages » Old Armenian language » All sets » Names » Place names » Polities » Countries

Old Armenian names of countries.