Open main menu

» Rhymes » English » -əʊ-

Rhymes stressed on /əʊ/Edit

NotesEdit

  1. The IPA notation /əʊ/ (SAMPA notation /@U/) represents the RP value for this phoneme and is widely used in dictionaries. In American pronunciation, the value is closer to IPA /oʊ/ (SAMPA /oU/). All of these representations refer to the same phoneme.
Rhymes ending in Example Longer
endings
/əʊ/ go /əʊ/ + vowel
/əʊb/ globe /əʊb/ + vowel...
/əʊtʃ/ coach /əʊtʃ/ + vowel...
/əʊtʃt/ coached
/əʊd/ load /əʊd/ + vowel...
/əʊdz/ loads
/əʊf/ loaf /əʊf/ + vowel...
/əʊfs/ oafs
/əʊɡ/ vogue /əʊɡ/ + vowel...
/əʊɡz/ Pogues
Mohawk,
Soho,
etc
/əʊh/ + vowel...
/əʊdʒ/ doge /əʊdʒ/ + vowel...
/əʊʒ/ loge
/əʊk/ soak /əʊk/ + vowel...
/əʊkt/ soaked
/əʊl/ hole /əʊl/ + vowel...
/əʊld/ old /əʊld/ + vowel...
/əʊlt/ bolt /əʊlt/ + vowel...
/əʊlz/ poles
/əʊm/ home /əʊm/ + vowel...
/əʊmz/ Holmes
/əʊn/ bone /əʊn/ + vowel...
/əʊnd/ toned
/əʊnt/ don't
/əʊnz/ Jones
/əʊp/ hope /əʊp/ + vowel...
/əʊps/ Stopes
/əʊpt/ hoped
O-ring,
etc
/əʊr/ + vowel...
/əʊs/ gross /əʊs/ + vowel...
/əʊʃ/ gauche /əʊʃ/ + vowel...
/əʊst/ most /əʊst/ + vowel...
/əʊt/ goat /əʊt/ + vowel...
/əʊθ/ oath /əʊθ/ + vowel...
/əʊð/ loathe /əʊð/ + vowel...
/əʊðd/ clothed
/əʊðz/ clothes
/əʊts/ oats
/əʊv/ grove /əʊv/ + vowel...
/əʊvz/ loaves
/əʊks/ hoax /əʊks/ + vowel...
yo-yo,
etc
/əʊj/ + vowel...
/əʊz/ hose /əʊz/ + vowel...