Pronunciation edit

  • [-øː]

Rhymes edit

-a -e -i -o -u  -ü 
-i (-o) () -u  -y
-ú  -ű 
-aː -eː -iː -oː -øː -uː -yː
-r-  -l-  -j- -v- -f- -z- -sz- -zs- -s- -h- -m- -n- -ny-
-røː -løː -jøː -vøː -føː -zøː -søː -ʒøː -ʃøː -høː  -møː -nøː -ɲøː
 –  -b- -p- -d- -t- -g- -k- -gy- -ty- -dz-  -c- -dzs- -cs-
-øː -bøː -pøː -døː -tøː -ɡøː -køː -ɟøː -cøː -d͡zøː -t͡søː -d͡ʒøː -t͡ʃøː

One syllable edit

Two syllables edit

Three syllables edit

Four syllables edit

Five syllables edit

Six syllables edit