Wiktionary:Babel
en This user is a native speaker of English.
la-3 Hic usuarius probe ac latine conferre potest.
gem-pro-1 Hiz neutandz fawą kunþiją Þiudiskōniz tungōniz habaiþi.
ine-pro-2 Só dʰértōr sḗm séneh₂s dn̥ǵʰuh₂és wékʷti.
grc-2 Ὅδε ὁ διασκευαστὴς ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν γράφειν μέσως οἷός τ’ ἐστίν.
Search user languages or scripts
Wiktionary:Babel
A
Latn
This user's native script is the Latin alphabet.
/ʑ/
IPA-2
This user has an intermediate understanding of the International Phonetic Alphabet.

Runr-2
This user has an intermediate understanding of the Runic alphabet.
Ω
Grek-3
This user has an advanced understanding of the Greek alphabet.
Search user languages or scripts
UTC-4 This user's time zone is UTC-4.

Þas Frawiniz Gabedą Þiudiskōnē Tungōnē

Runōmiz Rūmōmiz:
Fader Unser, þū in himinamaz,
wīhai namô þīna.
Kwemai þīna rīkiją
werþai þīnaz wiljô,
swē in himinai jahw ana erþōi.
Hlaibą unseranǭ þanǭ senatīnanų geb unsiz himmai dagai.
Jahw ablēt unsiz þatī skulanz sīm,
swaswē jahw wīz ablētamaz þaimaz unseraimaz skulamaz.
Jahw ne bringaiz uns in kustnungōi,
ak lausī uns ab Ubilai.
Sijē þat swa
-JNKJ.

Runōmiz þeudiskaimiz:
ᚠᚨᛞᛖᚱ ᚢᚾᛊᛖᚱ, ᚦᚢ ᛁᚾ ᚺᛁᛗᛁᚾᚨᛗᚨᛉ,
ᚹᛇᚺᚨᛁ ᚾᚨᛗᛟ ᚦᛇᚾᚨ.
ᚲᚹᛖᛗᚨᛁ ᚦᛇᚾᚨ ᚱᛇᚲᛁᛃᚨ,
ᚹᛖᚱᚦᚨᛁ ᚦᛇᚾᚨᛉ ᚹᛁᛚᛃᛟ,
ᛊᚹᛖ ᛁᚾ ᚺᛁᛗᛁᚾᚨᛁ ᛃᚨᚺᚹ ᚨᚾᚨ ᛖᚱᚦᛟᛁ.
ᚺᛚᚨᛁᛒᚨ ᚢᚾᛊᛖᚱᚨᚾᛟ ᚦᚨᚾᛟᛜ ᛊᛖᚾᚨᛏᛇᚾᚨᚾᚢᛜ ᚷᛖᛒ ᚢᚾᛊᛁᛉ ᚺᛁᛗᛗᚨᛁ ᛞᚨᚷᚨᛁ,
ᛃᚨᚺᚹ ᚨᛒᛚᛖᛏ ᚢᚾᛊᛁᛉ ᚦᚨᛏᛇ ᛊᚲᚢᛚᚨᚾᛉ ᛊᛇᛗ,
ᛊᚹᚨᛊᚹᛖ ᛃᚨᚺᚹ ᚹᛇᛉ ᚨᛒᛚᛖᛏᚨᛗᚨᛉ ᚦᚨᛁᛗᚨᛉ ᚢᚾᛊᛖᚱᚨᛁᛗᚨᛉ ᛊᚲᚢᛚᚨᛗᚨᛉ.
ᛃᚨᚺᚹ ᚾᛖ ᛒᚱᛁᛜᚷᚨᛁᛉ ᚢᚾᛊ ᛁᚾ ᚲᚢᛊᛏᚾᚢᚾᚷᛟᛁ,
ᚨᚲ ᛚᚨᚢᛊᛇ ᚢᚾᛊ ᚨᛒ ᚢᛒᛁᛚᚨᛉ.
ᛊᛁᛃᛖ ᚦᚨᛏ ᛊᚹᚨ
-ᛃᚾᚲᛃ.

Pétyes Gʷʰédʰmn̥ Sindʰutewtiskéh₂m
ph̥́₂ter nos, h₁yós dyusú,
sh̥́₂kreh₂steh₂m h₃néh₃mn̥ toy;
gʷémtu h₃rḗǵiyom toy;
dʰh̥₁téh₂m wélh₁mn̥ toy,
h₁yóh₁ dyḗw tóh₁ dʰǵʰémi.
bʰársiyom nos dyéwidyewóm dh̥₃dʰi n̥sméy h₁edyé;
h₂épo kʷe n̥sméy luh₁dʰi dʰl̥gʰóns nos,
h₁yóh₁ h₁éti wéyes nṓse dʰl̥gʰtr̥bʰyós h₂épo lunh₁mesi;
mḗkʷe nḗyh₁sesi n̥smḗ h₁én péritlom;
nu h₁lewdʰereh₂sdʰí n̥smḗ h₂upélood.
h₁yódkʷid téwe h₁esti h₃rḗǵiyom wéyh₁os ḱríHs kʷe h₁én h₂óyuh₂.
h₁éstood.

Education: edit

I was lucky enough to be able to study Latin in my last two years of high school. As of Spring 2019, I will have completed my undergraduate degree in Classical Languages (focus on Greek and Latin). Most of my knowledge of Indo-European linguistics though is self-directed from reading books on the subject and practice translating short texts.

Prototype Inflection-Tables edit

User:Nayrb Rellimer/Proto-Balto-Slavic verb inflection-table templates