Wiktionary:Sinhalese transliteration

These are the rules concerning transliteration in Sinhalese entries.

Consonants edit

śuddha set edit

(ka) (ṭa) (ta) (pa) (ga) (ḍa) (da) (ba) (sa) (ca) (ma) (la) (wa) (ṇa) (ha) (ja) (na) (ra) (ya) (ḷa)
k t p g d b s c m l v h j n r y

Prenasalized consonants edit

(ⁿga) (ⁿḍa) (ⁿda) (ᵐba)
ⁿg ⁿḍ ⁿd ᵐb

miśra set edit

(kha) (gha) (ṭha) (ḍha) (tha) (dha) (pha) (bha)
kh gh ṭh ḍh th dh ph bh

Additional miśra set edit

(śa) (ṣa) (cha) (jha) (ña) (gna) (ṅa) (fa) (ⁿja) fප (fpa)
ś ch jh ñ gn f ⁿj f

Vowels edit

Independent short edit

(a) (e) (i) (o) (u) (æ)
a e i o u æ

Independent long edit

(ā) (ē) (ī) (ō) (ū) (ǣ)
ā ē ī ō ū ǣ

Diacritic short edit

inherent
a e i o u æ

Diacritic long edit

ā ē ī ō ū ǣ

Additional vowels edit

Independent edit

(ai) () () (au) (r̥̄) (l̥̄)
ai au r̥̄ l̥̄

Diacritic edit

ai au r̥̄ l̥̄

Non-vocalic diacritics edit

Punctuation edit

  • . (obsolete)