Vietnamese edit

Pronunciation edit

Adjective edit

thua thiệt

  1. at a disadvantage
    • 2005, chapter 1, in Cao Tự Thanh, transl., Anh hùng xạ điêu, Văn học, translation of 射雕英雄传 by Jīn Yōng (Kim Dung):
      Quách Khiếu Thiên thấy sắc mặt nghĩa đệ đột nhiên đỏ bừng, biết y thua thiệt, []
      Guō Xiàotiān say his blood brother's face suddenly turn red and knew he was at a disadvantage, []