కొవ్వుపట్టు

Telugu edit

Etymology edit

కొవ్వు (kovvu) +‎ పట్టు (paṭṭu)

Verb edit

కొవ్వుపట్టు (kovvupaṭṭu)

  1. to become fat.