కోడిపెట్టలు

Telugu edit

Noun edit

కోడిపెట్టలు (kōḍipeṭṭalu)

  1. plural of కోడిపెట్ట (kōḍipeṭṭa)