కోడిపెట్ట

Telugu Edit

 
కోడిపెట్ట.

Etymology Edit

కోడి (kōḍi) +‎ పెట్ట (peṭṭa)

Noun Edit

కోడిపెట్ట (kōḍipeṭṭaf (plural కోడిపెట్టలు)

  1. hen

Antonyms Edit

References Edit

కోడిపెట్ట at Telugu On-line Dictionaries Project on Andhra Bharati, partially sponsored by the Telugu Association of North America (in Telugu)