చుట్టపట్టు

Telugu edit

Etymology edit

చుట్ట (cuṭṭa) +‎ పట్టు (paṭṭu)

Verb edit

చుట్టపట్టు (cuṭṭapaṭṭu) (causal చుట్టపట్టించు)

  1. To smoke a cigar or cheroot.

References edit