తద్భవం

Telugu edit

Noun edit

తద్భవం (tadbhavaṁ? (plural తద్భవాలు)

  1. Alternative form of తద్భవము (tadbhavamu)