తద్భవము

Telugu Edit

Alternative forms Edit

తద్భవం (tadbhavaṁ)

Etymology Edit

Noun Edit

తద్భవము (tadbhavamu? (plural తద్భవములు)

  1. (grammar) A term applied to Telugu word that is a corruption of a Sanskrit or Prakrit word.

References Edit