తప్పుపట్టు

Telugu edit

Etymology edit

తప్పు (tappu) +‎ పట్టు (paṭṭu)

Verb edit

తప్పుపట్టు (tappupaṭṭu)

  1. to find fault with