తుప్పుపట్టు

Telugu edit

Etymology edit

తుప్పు (tuppu) +‎ పట్టు (paṭṭu)

Verb edit

తుప్పుపట్టు (tuppupaṭṭu)

  1. to rust.