వేడిమి

Telugu edit

Noun edit

వేడిమి (vēḍimi? (plural వేడిములు)

  1. heat, warmth

Synonyms edit